ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/84/2019Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/84/2019

Szczegóły informacji

XIV/84/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2019-12-19

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 6383, opublikowano dnia: 2019-12-23

Tytuł aktu:

w sprawie budżetu powiatu węgorzewskiego na 2020 rok

Na podstawie:

     Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „c” i„d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) w związku  z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2019 r., poz. 869) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
 1.  Dochody budżetu powiatu w kwocie 50.027.409,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. z tego:
  1. dochody bieżące w wysokości 46.098.544,80 zł, w tym:
   • z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.573.025,86 zł,
   • dochody bieżące na finansowanie zadań związanych z realizacją zadań zleconych 6.210.690,00 zł,
  2. dochody majątkowe w wysokości 3.928.864,34 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.407.819,34 zł,
§ 2
 
 1. Wydatki budżetu powiatu w kwocie 49.877.772,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 44.671.339,35 zł w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.783.989,65 zł , z czego:
   • wydatki jednostek budżetowych 40.672.903,70 zł, w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.422.465,90 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.250.437,80 zł,
   • dotacje na zadania bieżące 518.157 zł,
   • świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514.289,00 zł,
   • obsługa długu 182.000 zł,
  2. wydatki majątkowe w wysokości 5.206.433,44 zł, w tym wydatki realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 1.600.427,44 zł.
 2. Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku w wysokości 5.206.433,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
 4. Wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.
 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 3.408.217,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) oraz pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.
                                                                                     § 3
 
Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 149.636,35 zł zostaje w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wykup obligacji)
§ 4
 
        Przychody budżetu wyniosą 850.363,65 zł. Rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.
 
§ 5
 
W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 170.000 zł, w tym:
 1. ogólną w wysokości - 95.000 zł,
 2. celowe w wysokości - 75.000 zł na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.
§ 6
 1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1369) w wysokości 23.000 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.
 2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 16 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010. – o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 poz.2016 z późn. zm.):
 • dochody w wysokości 3.000 zł
 • wydatki w wysokości 3.000 zł
§ 7
 
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 400.000 zł,
 
§ 8
 
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 400.000 zł,
 2. zaciągania zobowiązań:
  1. na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 6,
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2020) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2020 roku.
 3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
  1. przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających – niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na uposażenia, wynagrodzenia ze stosunku pracy i składki od nich naliczane, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  2. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień dotyczących uposażeń, wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodnych z tych tytułów wynikających,
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 9
 
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu stanowi załącznik nr 10.
 
§ 10
 
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.500.000 zł, koszty - 1.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
 
§ 11
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 12
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
                                            w Węgorzewie              
                                   
   Halina Faj                   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-12-20 12:56:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Izabela Buć - Filipczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-12-20 13:02:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Izabela Buć - Filipczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-23 14:07:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1689 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony