ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXV/123/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXV

Kadencja: VI (2018-2023)

Data wejścia w życie: 2020-11-26

Data podjęcia/podpisania: 2020-11-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 4777, opublikowano dnia: 2020-11-26

Tytuł aktu:

zmian budżetu Powiatu na 2020 rok

Na podstawie:

       Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. , poz. 920) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 219, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869) Rada Powiatu uchwala co następuje:

Treść:

 § 1
 
W budżecie Powiatu Węgorzewskiego ustalonym uchwałą Nr XIV/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonano następujących zmian:
 1. Wysokości planowanych kwot dochodów powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Łączny plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 51.530.250,11 zł  i obejmuje:
  1. dochody bieżące w kwocie 48.909.407,58 zł  w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 3.255.215,75 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 2.620.842,53 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – 215.817,00 zł.
 2. Wysokości planowanych kwot wydatków powiatu zmienia się zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Łączny plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 50.917.524,30 zł i obejmuje:
  1. wydatki bieżące w kwocie 47.341.209,43 zł, z czego
   1. wydatki jednostek budżetowych 41.695.381,52 zł , w tym:
    • wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.515.525,14 zł,
    • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.179.856,38 zł,
   2. dotacje na zadania bieżące 602.011,00 zł,
   3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.565.339,07 zł,
   4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3.296.477,84 zł,
   5. obsługa długu 182.000,00  zł,
  2. wydatki majątkowe w kwocie 3.576.314,87  zł, z czego:
   1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  3.517.444,87  zł w tym:
    • na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 260.629,00  zł
   2. pozostałe wydatki majątkowe 58.870,00 zł
 3. W wyniku zmian wskazanych w ust. 1 dochody i ust. 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami wynoszą  7.167.723,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4  do niniejszej uchwały.
 4. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia majątkowe w zakresie realizacji inwestycji w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5  do niniejszej uchwały.
 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6  do niniejszej uchwały.
 6. Dokonuje się zmian w planowanych dotacjach udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7  do niniejszej uchwały.
 7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8  do niniejszej uchwały.
 8. Wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości  612.725,81 zł, w całości przeznaczoną na spłatę wcześniejszych zobowiązań (wykup obligacji).
 9. Przychody budżetu wyniosą 387.274,19 zł, rozchody budżetu wyniosą 1.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 2
 
Pozostałe ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Węgorzewskiego na 2020 rok nie ulegają zmianie.
 
§ 3
 
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
Przewodnicząca Rady Powiatu
w Węgorzewie             
Halina Faj                  
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
K. Atkielska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-27 10:46:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Atkielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-27 10:53:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Atkielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-21 09:55:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
928 raz(y)